Predmeti

OBVEZNI MODULI/PREDMETI (98 KT)

Komunikacija (16 KT)

Poslovni tuji jezik 1 (6 KT)

Pri poslovnem tujem jeziku 1, ki je za večino študentov angleščina, se študenti usposobijo za uspešno pisno in ustno komuniciranje v različnih poslovnih situacijah, ponovijo slovnico in razvijejo iznajdljivost in suverenost pri uporabi tujega jezika.

Študenti znajo predstaviti svoje podjetje, različne oddelke, svoje delo, usposobijo se za vodenje razgovorov osebno in po telefonu, znajo pisati tipične poslovne dopise, spoznajo poslovni bonton tuje države in si znajo pomagati z različnimi slovarji in priročniki.

Študij poteka na način, ki neprisiljeno pritegne k sodelovanju tudi najbolj molčeče in vase zaprte osebe.

Predavatelji

Mira Hinič
Dr. Irena Marinko
Vesna Marinko

Poslovno komuniciranje (6 KT)

Ta predmet študente seznani z učinkovito uporabo osnovnih komunikacijskih veščin in jim razvije samozavest pri poslovnem komuniciranju.

S pomočjo teoretičnega in praktičnega učenja se študenti naučijo vzpostavljati stike v poslovnih situacijah, pravilno sodelovati v razgovorih, upoštevati različne osebnosti sodelavcev, strank in poslovnih partnerjev, predstavljati storitve, izdelke, poslovne rezultate in projekte podjetja, uspešno reševati konflikte in pritožbe in sodelovati v telefonskih razgovorih.

Pri tem se študenti seznanijo s poslovno etiko, ki je osnova za pravilno in uspešno komuniciranje. Poslovno komuniciranje je v današnji družbi z visoko razvito tehnologijo nujno, saj čedalje bolj spoznavamo, da s pomočjo tehnologije ni mogoče rešiti bistvenih vprašanj in da so mnogo pomembnejši ljudje.

Predavateljica

mag. Iris Fink

Praktično izobraževanje (4 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

Poslovanje in finance (12 KT)

Ekonomika poslovanja (5 KT)

Predmet seznanja študente s temeljnimi znanji in jih nauči reševanja delovnih problemov v zvezi z ekonomiko poslovanja podjetja.

Študenti se naučijo zaznavati ekonomske probleme in o njih kritično razmišljati, spoznajo ekonomsko politiko in značilnosti trga, razumejo, kako je sestavljen osebni dohodek, se seznanijo z različnimi vrstami stroškov podjetja in njihovim vplivom na poslovanje, znajo upoštevati ponudbo in povpraševanje, razumejo poslovni izid podjetja.

Pri predmetu obravnavajo precej praktičnih primerov in pridobijo tudi konkretno znanje, kako čim bolje gospodariti in povečati ekonomičnost poslovanja na svojem področju.

Predavateljica

mag. Božena Kramar

Gradivo

Teme diplomskih nalog

Mentor: mag. Božena Kramar *

1. Rizičnost podjetništva
2. Problemi družinskih podjetij
3. Investicije podjetij in denarni tok
4. SWOT analiza podjetja
5. Uvajanje trgovske blagovne znamke v podjetju
6. Analiza poslovanja majhnega podjetja
7. Finančna analiza poslovanja podjetja (samostojnega podjetnika, društva ipd.)
8. Analiza ravnanja z obratnimi sredstvi v podjetju
9. Financiranje v podjetju
10. Trženje v podjetju
11. Uvajanje trženja izdelkov (storitev) v podjetju (pri s.p., društvu ipd.)
12. Izvozna in uvozna funkcija slovenskega podjetja
13. Osebnostna analiza podjetnikov
14. Kreditiranje malih in srednjih podjetij: primer izbrane banke
15. Nabavna funkcija v podjetju
16. Prodajna funkcija v podjetju
17. Vloga poslovnega načrta pri nastanku podjetja (s.p., društva)
18. Poslovni načrt podjetja
19. Dejavniki delitve čistega dobička v podjetju
20. Celovita strategija: primer dveh slovenskih trgovskih podjetij
21. Reševanje reklamacij v podjetju
22. Vloga in pomen kupcev v trgovini na drobno (trgovini na debelo, storitveni org. ipd.)
23. Vloga in pomen prodajalcev (v trgovini na debelo, storitveni org. ipd.)
24. E-komuniciranje
25. E-trženje
26. Podjetništvo v Sloveniji
27. Lastnosti uspešnega podjetnika
28. Ustanovitev delniške družbe
29. Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo
30. Ustanovitev samostojnega podjetnika posameznika
31. Vloga sindikatov pri reformah v Sloveniji
32. Enotna davčna stopnja: prednosti in pomanjkljivosti
33. Univerza za tretje življenjsko obdobje
34. Investicija v človeški kapital
35. Bonton pri poslovnem komuniciranju
36. Prednosti Slovenije v Evropski uniji
37. Vloga in pomen kupcev v trgovinski organizaciji
38. Vloga in pomen prodajalcev v trgovinski organizaciji
39. Poslovni načrt podjetja X
40. Vloga poslovnega načrta pri nastanku podjetja
41. SWOT analiza podjetja
42. Uvajanje trgovske (blagovne) znamke v podjetju
43. Analiza poslovanja podjetja
44. Analiza ravnanja z obratnimi sredstvi v podjetju
45. Primer raziskave trga v podjetju X
46. Analiza stroškov nekega podjetja s predlogi znižanja le-teh
47. Analiza državnih virov financiranja pravnih oseb
48. Postopek odobritve investicijskega kredita v banki
49. Analiza poslovnih funkcij v podjetju X

* – Možne so še dodatne teme po dogovoru z mentorjem.

Računovodstvo in finančno poslovanje (5 KT)

Med naloge marsikaterega poslovnega sekretarja spadajo tudi določena računovodska dela.

Za poslovne sekretarje je zelo pomembno, da razumejo pomen računovodstva in upoštevanja finančnih predpisov, da poznajo računovodsko funkcijo, pomen in vrste financiranja ter razumejo davke.

Študenti znajo zbrati določene pomembne informacije, pripraviti obrazce v zvezi s plačilnim prometom, pripraviti dokumentacijo za izterjatve in upoštevajo davčno zakonodajo.

Poslovni sekretar, ki vsaj okvirno pozna računovodstvo in finančno poslovanje, je lahko svojemu podjetju v veliko pomoč, saj dobro razume in zna uporabiti ta znanja pri svojem delu.

Predavatelj

mag. Mitja Lončar

Gradivo

Teme diplomskih nalog

Mentor: mag. Mitja Lončar

1. Mesto in vloga računovodstva v podjetju
2. Pomen, koristnost podatkov stroškovnega računovodstva za management
3. Denarno poslovanje v podjetju
4. Mesto in vloga finančne službe v podjetju
5. Ocena uspešnosti poslovanja podjetja na podlagi finančne analize
6. Računovodski izkazi z vidika poročanja o uspešnosti poslovanja

Praktično izobraževanje (2 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

Informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT)

Informacijsko-komunikacijska podpora v pisarni (5 KT)

Predmet seznanja študente z informacijsko znanostjo ter poglobi znanja o informatiki in informacijsko-komunikacijski tehniki in tehnologiji.

Študenti spoznajo osnovne pojme informacijske tehnologije, vrste omrežij, razumejo pomen osnovnih elementov strojne opreme, spoznajo najbolj pogosto uporabljane vrste operacijskih sistemov, tipične primere programske opreme, znajo uporabljati urejevalnik besedil, preglednice, grafikone in skupinsko urejati dokumente z uporabo ustreznih orodij.

Naučijo se delati z elektronsko pošto, poznajo videokonferenco, znajo iskati in kritično ocenjevati informacije na svetovnem spletu.

Pridobljena znanja študentom pomagajo, da se znajo odločiti za strojno in programsko opremo v pisarni, opravljati dela in naloge z računalnikom, uporabljati elektronsko pošto in iskati informacije na spletu. Zelo velik poudarek je na bontonu pri elektronskem poslovanju.

Predavateljica

Tea Lončarič

Teme diplomskih nalog

Mentor: Tea Lončarič

1. Informacijska podpora uvedbi koncepta učeče se organizacije
2. Vodenje projektov na področju informacijsko komunikacijskih sistemov
3. Uvajanje in izvajanje varnostne politike na področju informacijsko komunikacijskih storitev v podjetju
4. Informacijska podpora ravnanju odnosov s strankami
5. Uporaba podatkovnega rudarjenja pri ugotavljanju obnašanja kupcev
6. Uporaba podatkovnega rudarjenja pri iskanju novih trgov
7. Informacijska podpora skupinskemu delu
8. Informacijska podpora procesom odločanja
9. Uporaba podatkovne baze v poslovanju podjetja
10. Uporaba informacijske tehnologije pri ustvarjanju konkurenčne prednosti
11. Izobraževalni certifikati na področju računalništva in informatike
12. Informacijsko podprta vrednostna veriga podjetja

Informacijska tehnologija in podatki (5 KT)

Pri predmetu se študenti naučijo učinkovitega dela z elektronskimi preglednicami in bazami podatkov, se seznanijo z računalniškimi orodji za vodenje projektov, s povezovanjem in prenašanjem podatkov in se seznanijo z nekaterimi računovodskimi programi.

Predmet je zelo praktično usmerjen in študentom osveži in poveča znanje na področjih, ki jih večina ne uporablja vsak dan.

Predavateljica

Tea Lončarič

Teme diplomskih nalog

Mentor: Tea Lončarič

1. Spletna predstavitev podjetja (DHTML)
2. Spletno anketiranje strank (ASP/PHP)
3. LINUX – trend na področju operacijskih sistemov za osebne računalnike
4. Oracle – podatkovna baza na kateri sloni poslovanje podjetja
5. MS SQL Server – podatkovna baza na kateri sloni poslovanje podjetja
6. MySQL – podatkovna baza na kateri sloni poslovanje podjetja
7. Primer B2B poslovanja
8. Primer B2C poslovanja
9. Primer B2G poslovanja

Praktično izobraževanje (4 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

Zakonodaja in uprava (13 KT)

Gospodarsko pravo (5 KT)

Predmet seznanja s pravnim redom, pravnim sistemom in ureditvijo Slovenije.

Študenti razumejo hierarhijo pravnih aktov, specifiko pravnega jezika, se seznanijo z osnovami statusnega, obligacijskega in delovnega prava ter spoznajo temeljne postopke pravnega varstva.

Po študiju znajo študenti prepoznavati in samostojno iskati pravne akte, poznajo postopke vpisov v evidence, znajo preskrbeti ustrezne listine, zbrati informacije in listine za sklepanje pogodb, izdelati enostavnejše pogodbe, evidence in vpise znotraj in izven organizacije, predvsem pa znajo oceniti potrebnost ustreznega ravnanja v tipičnih situacijah gospodarskega prava.

Predavatelj

Jakob Demšar

Gradivo

Teme diplomskih nalog

Mentor: Jakob Demšar

1. Zastaranje v kazenskem in civilnem pravu
2. Pravna ureditev disciplinskih prestopkov v gospodarski družbi X (oz. v ministrstvu X oz. v drugem organu v javni upravi)
3. Arbitraža v gospodarskih sporih (delo Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici ali pri Zavarovalnici Triglav)
4. Revidiranje gospodarskih družb
5. Pravna ureditev delovanja Uprave in Nadzornega sveta (oz. Upravnega odbora) v gospodarski družbi X

Ustava in državna ureditev (Javna uprava) (5 KT) *

Predmet seznanja z ustavo in državno ureditvijo Slovenije ter njeno vpetostjo v Evropsko unijo.

Študenti razvijajo spoštovanje človekovih pravic in svoboščin, pozitiven odnos do aktivnega spremljanja družbenega in političnega dogajanja ter sposobnost za komuniciranje z državnimi organi in institucijami.

Pri tem se študenti naučijo samostojno poiskati pravne akte, spremljati spletne strani vlade, kritično presojati informacije in spoznajo pravilno pot za sodno varstvo.

Državna uprava in upravni postopek (5 KT) *

Predmet seznani študente s strukturo državnih organov, z razmerjem med posameznikom in javno upravo, z vlogo lokalne samouprave, z racionalno porabo proračunskih sredstev, iz izpeljavo javnih naročil in razvije učinkovitost v stikih z javno upravo.

Študenti se pri tem usposobijo za delo v skladu z upravnim sistemom, znajo uporabljati informacije in podatke Uradnega lista, poiskati predpise in podatke in pripravljati dokumentacijo na področju upravnih zadev.

Predavatelj

Jakob Demšar

Gradivo

Teme diplomskih nalog

Mentor: Jakob Demšar

1. Organizacija in delovanje Ministrstva za _______ zadeve
2. Policijska (carinska, inšpekcijska, davčna, …) pooblastila
3. Analiza pritožb v upravnih postopkih v Upravni enoti (občini, drugem upravnem organu, …)
4. Upravna izvržba
5. Pravna razmerja med županom in občinskim svetom

Praktično izobraževanje (3 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

* – predmet je izbiren

Poslovni jezik (14 KT)

Poslovni tuji jezik 2 (5 KT)

Študenti se naučijo pisnega in ustnega komuniciranja, razumevanja in poslušanja v tujem jeziku v enostavnejših poslovnih situacijah.

Po opravljenem izpitu znajo predstaviti svoje podjetje, se pogovoriti o najosnovnejših poslovnih zadevah, sposobni so sodelovati pri organiziranju poslovnih dogodkov, povezanih s tujino, znajo komunicirati v skladu s poslovnim bontonom države, katere jezik spoznavajo, napisati enostavnejši poslovni dopis in si pri tem pomagati s slovarji in priročniki v tujem jeziku.

Tudi pri tem tujem jeziku učitelji uporabljajo metode aktivnega vključevanja študentov v študij. Kot drugi tuji jezik je možno uveljavljati nemščino, francoščino, španščino ali italijanščino.

Predavatelji

Tomaž Kobe (nemščina)
Vesna Marinko (nemščina)

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (5 KT)

Čeprav študenti slovenski jezik navadno dobro obvladajo, marsikdo prizna, da mu občasna obnovitev jezikovnih spretnosti – tako pisnega kot govornega sporazumevanja – zelo koristi. Pravopis moramo večkrat ponavljati, saj sicer pozabimo na natančna pravila v zvezi z rabo velike začetnice, ločil, deljenjem besed, s pisavo prevzetih besed in besednih zvez, z zapisi kratic in rabo tujk.

Prav tako vedno znova koristijo pravila in vaje za boljše poslovno dopisovanje. Pri tem predmetu si študenti obogatijo besedni zaklad, znanje o pravopisu in slogu, se naučijo razpravljati in argumentirati in spoznajo načela dobre poslovne korespondence, ki se s časom in z novo tehnologijo spreminjajo.

Predavateljica

Irena Androjna

Teme diplomskih nalog

Mentor: Irena Androjna

1. Analiza jezika in oblike besedil v posamezni organizaciji (podjetju, organu, društvu)
2. Analiza jezika in oblike besedil v upravnem postopku (odločba, sklep, vabilo, zapisnik …)
3. Jezik in oblika besedil v oglaševanju
4. Jezik in oblika besedil v katalogih (turističnih, modnih …)
5. Jezikovna analiza predstavitev organizacij na medmrežju
6. Jezikovna analiza govornega dogodka (sestanek, pogajanje, ustna obravnava, zaslišanje priče …)
7. Zgodovinski razvoj slovenskega poslovno-uradovalnega jezika
8. Jezikovni priročniki za poslovno-uradovalno slovenščino
9. Jezikovne zvrsti v poslovno-uradovalnem okolju (raba pogovornega/zbornega jezika, raba praktičnosporazumevalnega/strokovnega/znanstvenega jezika …)

Praktično izobraževanje (4 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

Sodobna pisarna (16 KT)

Sodobno vodenje pisarne (6 KT)

Študenti se seznanijo s samostojnim načrtovanjem, organiziranjem in vodenjem delovnih procesov in postopkov v tajništvu.

Predmet jih usposobi za kvalitetno izvajanje dela v pisarni, za uvajanje novosti, spodbuja inovativnost v odnosih s sodelavci in pri uporabi pisarniške opreme in tehnologije.

Po opravljenem študiju znajo študenti izdelovati časovne načrte, delegirati in nadzirati delo v pisarni, so seznanjeni z dokumentarnim gradivom, arhiviranjem, s postopki bibliografske obdelave podatkov, znajo organizirati razgovore, sestanke, pospeševati dobro komuniciranje in kadrovska dela ter načrtovati prostor in izbrati ustrezno opremo.

Predavateljica

dr. Irena Marinko

Gradivo

Teme diplomskih nalog

Mentor: dr. Irena Marinko

1. Produktivnost pisarniškega poslovanja
2. Načrtovanje pisarniških prostorov in opreme
3. Etična sporočila v sodobnem filmu
4. Pisarniški stroji in naprave
5. Sodobna računalniška tehnologija v pisarni
6. Uporaba sporočil sodobnega filma na delovnem mestu
7. Usklajevanje dela in družine
8. Načrtovanje dela v pisarni
9. Delegiranje dela v pisarni
10. Učinkovito ravnanje z dokumenti
11. Skupinsko delo v pisarni
12. Organiziranje sestankov
13. Odnosi med nadrejenimi in podrejenimi
14. Reševanje konfliktov pri pisarniškem delu
15. Razvijanje poslovnih stikov
16. Organiziranje arhiva
17. Uporaba športnih izkušenj na delovnem mestu
18. Iskanje in izbor kadrov
19. Zaposlitveni razgovor
20. Načrtovanje kariere
21. Primerjava poslovnih dokumentov v podjetjih
22. Delovna etika
23. Organiziranje indok službe
24. Načini in možnosti upoštevanja trajnostnih vrednot v pisarni
25. Zmanjševanje onesnaževanja okolja z ustrezno organizacijo pisarniškega dela
26. Predlog nabave najpotrebnejše literature za podjetje
27. Organizacija pisarne v novem podjetju
28. Učne navade študentov ob delu
29. Potrebe po zaposlovanju poslovnih sekretarjev
30. Najpomembnejši izrazi pri potovanju v tujino – angleščina/nemščina
31. Potrebe po zaposlovanju poslovnih sekretarjev: primerjava dveh panog
32. Potrebe po zaposlovanju poslovnih sekretarjev: primerjava med gospodarstvom in državno upravo
33. Dvojezični obrazci pri sodelovanju z EU
34. Dokumentacija pri nabavi službenega avtomobila
35. Izboljšanje pisanja in oblikovanja dokumentov v pisarni
36. Načela pisarniškega poslovanja v praksi
37. Tipična dela poslovnih sekretarjev v Sloveniji
38. Sodobno pisarniško pohištvo
39. Analiza nalog poslovnih sekretarjev v podjetju
40. Lojalnost podjetju

Ljudje v organizaciji (6 KT)

S pomočjo tega predmeta študenti razumejo odnose in pojave v delovnem okolju, se usposobijo za ustrezno reagiranje v kritičnih situacijah, razvijajo samokritičnost, ustvarjalno mišljenje in razumejo delovanje skupin.

Pri študiju spoznajo študenti osebnostne lastnosti, osnovne metode za spoznavanje dela drugih, razumejo dejavnike in načine merjenja uspešnosti, znajo uporabiti nekatere metode za preprečevanje utrujenosti, s svojim odnosom pozitivno vplivajo na organizacijsko klimo in se laže prilagajajo novim okoliščinam in spremembam v organizaciji.

Predavateljica

Andreja Kotnik Trček

Gradivo

Praktično izobraževanje (4 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

Organizacija in protokol (13 KT)

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja (5 KT)

Pri tem predmetu študenti spoznajo pomen podpore vodilnim delavcem, medsebojnih odnosov v organizaciji, vodenje sebe, sodelavcev in skupine, vlogo delovne kariere, organizacijsko kulturo in etiko.

S pomočjo pridobljenih znanj je študent sposoben sprejemati odločitve v delovnem okolju, spozna timsko delo, zna koordinirati osnovne poslovne funkcije, spremljati delo sodelavcev, voditi in spodbujati ljudi pri delu, delegirati delo, nauči se postavljati cilje, spozna pomen izobraževanja, razvija pozitivno razmišljanje ter prispeva k organizacijski kulturi.

Predavateljica

mag. Vesna Vodopivec

Gradivo

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov (5 KT)

Ta predmet usposablja za učinkovito delo s pomočjo projektov.

Študenti se naučijo narediti pregled sejemskih predstavitev doma in v svetu, pregled večjih poslovnih dogodkov organizacije, pripravljati kontrolne sezname za izvedbo različnih poslovnih dogodkov, predlog scenarija poslovnega dogodka, organizirati srečanja izven podjetja, sklicati tiskovno konferenco, pregled stroškov poslovnega dogodka, znajo pripraviti projektno poročilo in predstaviti dosežke projekta.

Predavateljica

mag. Vesna Vodopivec

Gradivo

Praktično izobraževanje (3 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

IZBIRNI MODULI/PREDMETI (12 KT)

Komuniciranje z javnostmi (12 KT)

  • Poslovni tuji jezik 3 (5 KT)

Predmet seznanja študente z italijanščino na nižji ravni.

Študenti se naučijo pisnega in ustnega komuniciranja, razumevanja in poslušanja v italijanskem jeziku v enostavnejših poslovnih situacijah.

Tudi pri tem tujem jeziku učitelji uporabljajo metode aktivnega vključevanja študentov v študij.

Gradivo: učbenik italijanščina 2012 (1,50 MB)

 

 

  • Trženje in tržno komuniciranje (5 KT)

Predmet Trženje in tržno komuniciranje študente seznanja z osnovnimi znanji na področju trženja. Pomaga jim razumeti in prispevati k imidžu organizacije, prepoznati pomembne tržne dogodke, zbirati informacije, načrtovati in organizirati trženje.

Ko študenti predelajo snov tega predmeta, znajo pripraviti podatke za potrebe tržnih raziskav, poročila o tržnih raziskavah, sodelovati pri načrtovanju komuniciranja z javnostmi in spremljati dogajanja na tržišču.

Spletno poslovanje (12 KT)

  • Elektronsko poslovanje (5 KT)

Poglobi znanja o informacijsko komunikacijski tehniki in tehnologiji.

 

  • Grafični in spletni dizajn v pisarni (5 KT)

 

Študenti se usposobijo za uporabo multimedijskih tehnologij in tehnik pri delu.

Praktično izobraževanje (2 KT)

Usposablja študente za uporabo teoretičnega znanja v praksi in sicer na področjih komunikacije, ekonomije, managementa, organizacije, uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije, vodenja pisarne, organiziranja poslovnih dogodkov in prava.

Študent mora opraviti 780 ur praktičnega izobraževanja in dokazati svojo praktično usposobljenost v projektni nalogi.

Prosto izbirni predmet (5 KT)

Kot prosto izbirni predmet je možno vzeti predmete v skladu s katalogom znanja. Kot prosto izbirni predmet se lahko priznajo tudi različni predmeti, ki so jih študenti opravili na drugi višji ali visoki šoli, če ustrezajo 5 ECTS.