CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Prenovljeni višješolski študijski program Poslovni Sekretar, sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje 24. 11. 2006, usposablja študente za načrtovanje, organiziranje in vodenje del v tajništvu, za opravljanje zahtevnih strokovnih del in reševanje delovnih problemov.

Študenti se naučijo kritično razmišljati in samostojno odločati, skrbeti za kakovost dela, učinkovito komunicirati v slovenskem in v več tujih jezikih ter delati na osnovi poslovne etike in pozitivnega razmišljanja.
VPISNI POGOJI
V višješolski študij programa poslovni sekretar se lahko vpiše, kdor je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

V višješolski študij se lahko vpiše tudi, kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
TRAJANJE IN POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA
Študij traja dve leti. Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.

Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:

 1. vse obvezne module/predmete v obsegu 98 kreditnih točk
  • komunikacija (16 KT)
  • poslovanje in finance (12 KT)
  • informacijsko-komunikacijski sistemi (14 KT)
  • zakonodaja in uprava (13 KT)
  • poslovni jezik (14 KT)
  • sodobna pisarna (16 KT)
  • organizacija in protokol (13 KT)
 2. enega od naslednjih izbirnih modulov v obsegu 12 kreditnih točk:
  • komuniciranje z javnostmi (12 KT)
  • spletno poslovanje (12 KT)
 3. prosto izbirni predmet (5 KT)
 4. diplomsko delo (5 KT)

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora diplomske naloge.

Celoten predmetnik je predstavljen tukaj ...
ORGANIZIRANOST ŠTUDIJA
Izobraževanje traja dve leti oziroma štiri semestre. Študijsko leto se prične praviloma oktobra in konča septembra naslednje leto. Študij organiziramo v primeru, da je prijavljenih 30 študentov.

Možen je tudi študij na daljavo, pri katerem študenti dobivajo učno gradivo in napotke za delo po elektronski poti, izpite pa opravljajo deloma preko računalnika in deloma v učilnici.

Predmetnik in število ur sta prilagojena programu za odrasle. Predavanja potekajo modularno, po posameznih predavanjih se opravljajo izpiti.

Študij se zaključi z diplomsko nalogo in zagovorom.
UČNE METODE
Predavatelji uporabljajo učne metode, ki študente aktivno vključujejo v učni proces.

Med učnimi metodami so predavanja, seminarske naloge, računalniške delavnice, ekskurzije, zbiranje podatkov, izdelava poročil, kratke pisne naloge, diskusije, skupinske naloge, referati in drugo, pri čemer je poudarek na individualni udeležbi in skupinskem delu.

Spodbujamo študij, pri katerem študenti niso odvisni le od predavanj, pač pa prevzemajo odgovornost za lastno učenje s pomočjo knjižnic in dokumentacijskega gradiva.
ZAKAJ BI IZBRALI NAS?
 • S študenti delamo individualno. Ne pomenijo nam le številk, ampak ljudi, s katerimi imamo pogoste in prijateljske stike.
 • Izobraževanje izvajajo predavatelji z univerzitetno diplomo, magisterijem ali doktoratom, ki imajo izkušnje pri delu v gospodarstvu in poučevanju in uporabljajo sodobne učne metode.
 • Študenti so organizirani v delovne skupine, kar povečuje učni uspeh in prispeva k nastajanju novih poslovnih in prijateljskih zvez.
 • Pri vseh predmetih je na voljo študijsko gradivo.
 • Študenti imajo na razpolago priročnik Načini uspešnega učenja, v katerem najdejo preizkušene nasvete o tem, kako naj študirajo, pišejo seminarske naloge in delajo izpite.
 • Študenti med študijem obiščejo več knjižnic in se seznanijo z uporabo Cobissa.
 • Študenti imajo možnost, da zaključijo študij prej kot v dveh letih.
 • Šolnina je med najnižjimi v Sloveniji in vsebuje vpisnino, učno gradivo (elektronsko), ponavljanje izpitov in individualne izpite.
 • Brezplačne individualne konzultacije s predavatelji.
 • Študenti imajo možnost opravljati brezplačne individualne izpite tekom celega leta.
 • Brezplačna pomoč pri iskanju zaposlitve.
 • Brezplačno svetovanje pri razvoju kariere.
 • Možnost uveljavljanja in razvijanja znanj na področju tujih jezikov: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina.
 • V času, ko poteka pouk tujih jezikov, so možne brezplačne inštrukcije za angleški in nemški jezik.
 • Možnost navezave stikov oziroma nadaljevanja študija na mednarodni visoki strokovni šoli na Finskem.
 • Izobraževanje poteka v prijetnem prostoru, zraven katerega je možno parkirati.